บุคลากร

Saowapak Wongkrai

ประธานสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ เสาวภาคย์ วงษ์ไกร

วุฒิการศึกษา:

วุฒิการศึกษา วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. คณิตศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

E-mail:saowapak.won@lru.ac.th

Website:http://math.edu.lru.ac.th/th/saowapak_won

Amornrat Sangsuwan

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ดร.อมรรัตน์ สังข์สุวรรณ

วุฒิการศึกษา:

ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาที่ถนัด:

ปร.ด. คณิตศาสตร์ประยุกต์

E-mail:amornrat.san@lru.ac.th

Website:http://math.edu.lru.ac.th/th/amornrat_san

Parichart Phupakdee

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ปาริชาติ ภูภักดี

วุฒิการศึกษา:

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

วท.บ. คณิตศาสตร์ประยุกต์

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. คณิตศาสตร์ประยุกต์

E-mail:parichart.phu@lru.ac.th

Website:http://math.edu.lru.ac.th/th/parichart_phu

Watcharaphong expensive

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ วัชรพงษ์ ราคาแพง

วุฒิการศึกษา:

กศ.ม. การสอนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

วท.บ. คณิตศาสตร์

สาขาที่ถนัด:

วท.ม. คณิตศาสตร์

E-mail:watcharaphong.exp@lru.ac.th

Website:http://math.edu.lru.ac.th/th/watcharaphong_exp

Praweenuch Wasuanankun

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

อาจารย์ ประวีณ์นุช วสุอนันต์กุล

วุฒิการศึกษา:

ค.บ. คณิตศาสตร์

ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

E-mail:praweenuch.was@lru.ac.th

Website:http://math.edu.lru.ac.th/th/praweenuch_was

ThanetPhon Wasuanankun

อาจารย์ประจำสาขาวิชาคณิตศาสตร์

ว่าที่ร้อยตรีธเนศพลร์ วสุอนันต์กุล

วุฒิการศึกษา:

ค.บ. คณิตศาสตร์

ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

สาขาที่ถนัด:

ค.ม. คณิตศาสตร์ศึกษา

E-mail:thanetphon.was@lru.ac.th

Website:http://math.edu.lru.ac.th/th/thanetphon_was

Chinese (Simplified) ZH-CN English EN Thai TH